{Some keywords NELKOV, do not leave this text here or empty, you idiot!} Мариела Илиева - Управител Съосновател, Управител и главен счетоводител на Салдо.Бг ЕООДВ продължение на десет години компанията, която управлявам достигна до повече от 150 клиенти и партньори. Ментор съм на много стартиращи фирми. Имам шестнадесет години професионален опит в областта на...

Услуги

При нас може да намерите пълната гама от счетоводни услуги, които да  задоволят нуждите ви от добро и прецизно управление на финансите Ви.
Ние предлагаме високо квалифицирани услуги в областта на:

 • Счетоводното обслужване на дружества
 • ТРЗ и Личен състав
 • Регистрации
 • Административни услуги
 • Обслужване на физически лица


СЧЕТОВОДСТВО:

 • Осчетоводяване на фактури – покупни и продажни за месеца;
 • Обработка на отчетите от касовите апарати на дружеството;
 • Обработка на банковите извлечения на сметките на дружеството;
 • Изготвяне на дневниците за покупки, продажби;
 • Изготвяне на справка-декларация съгласно ЗДДС;
 • Изготвяне и подаване на месечни VIES декларации, съгласно изискванията на ЗДДС;
 • Изготвяне на данъчен амортизационен план и счетоводен амортизационен план;
 • Подготовка на документи за данъчна ревизия, насрещна проверка;
 • Изготвяне на Годишни финансови отчети, Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци и др.;
 • Обработка на документи, касаещи текущата дейност на фирмата /договори за наем, договори за услуги, нотариални и др. такси и др./.


ТРЗ и ЛИЧЕН СЪСТАВ:

 • Изготвяне на ведомости за заплати и фишове към тях;
 • Попълване на платежни нареждания за осигурителните вноски и ДОД;
 • Изготвяне и подаване на Декларации Обр. 1 и 6;
 • Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения към тях, договори за управление и граждански договори;
 • Изготвяне на длъжностни характеристики на служителите;
 • Изготвяне и заверяване на трудови и осигурителни книжки на служителите;
 • Поддържане на трудови досиета на служителите;
 • Изготвяне на заповеди за прекратяване на трудови взаимоотношения;
 • Изготвяне и подаване в НАП на уведомленията по чл. 62 от КТ за новоназначени, преназначени или напуснали служители;
 • Обработка на болнични листове и подаване в НОИ;
 • Изготвяне на справка за полагаем и ползван платен годишен отпуск от служителите;
 • Изготвяне на справка за трудови възнаграждения и осигуровки на фирмата;
 • Изготвяне на служебни бележки и др. справки за служителите на фирмата.


РЕГИСТРАЦИИ:

 • Регистрация на фирма по ДДС (Закон за данък върху добавената стойност - ЗДДС);
 • Регистрация и пререгистрация на фирми в Агенция по вписванията;
 • Пререгистрация на фирми в НАП;
 • Подаване на документи в комисията за защита на личните данни;
 • Обработка и подаване на документи в НОИ;
 • Регистрация на касов апарат.


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:

 • On-line банкиране;
 • Изготвяне на отчети и справки, съгласно изискванията на клиента;
 • Изготвяне на заповеди свързани с дейността на фирмата /за командировки, разходна норма за гориво, отпуски и др./;
 • Изготвяне на договори;
 • Изготвяне на опис за получените от клиента документи;


НИЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ ОЩЕ:

 • Попълване и подаване по електронен път на статистически отчетни декларации и регулярни отчетни форми (справки) към БНБ;
 • Попълване на декларации, съгласно ЗМДТ, ЗДДФЛ и др.;
 • Данъчни облекчения за физически лица;
 • Данъчно облекчение за млади семейства;
 • Как да възстановя надвнесен данък общ доход по годишна данъчна декларация;
 • Удостоверение за наличие или липса на задължение;
 • Изготвяне на документи, подаването им и получаване на актуално състояние на фирмата;
 • Изготвяне на документи за банков кредит /според изискванията на банката счетоводни справки и отчети/;
 • Изготвяне на месечни, тримесечни и др. отчети по искане на банката кредитодател на клиента, за неговото отчитане.