{Some keywords NELKOV, do not leave this text here or empty, you idiot!} Електронната декларация пести данъци. 17 Март 2016 Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен до крайния срок за подаване на декларацията -...

Партньори

/lh.png /logo web saldo.png /WE.png /logo11.png
/lh.png /logo11.png /logo11.png /logo11.png
/logo11.png /logo11.png /logo11.png /logo11.png